Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verhuur de Kempen

1.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde product, welke is gesloten tussen Verhuur de Kempen, en de in de overeenkomst genoemde huurder. Voor iedere transactie dient een huurovereenkomst te worden afgesloten. 

Levering
1.2 De huurder dient zelf de gehuurde product bij de verhuurder op te halen en aan het einde van de huurperiode weer schoon te retourneren, tenzij uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van het product zal belasten. Indien de gehuurde product niet schoon terugbezorgd worden zijn wij genoodzaakt €25,- te rekenen voor het schoonmaken.
1.3 Huurder dient voor het vervoer van de materialen over deugdelijk vervoersmateriaal te beschikken, waarbij materialen geen beschadigingen kunnen oplopen. Mocht het vervoermiddel door ons niet geschikt bevonden worden kan Verhuur de Kempen besluiten om de aanvraag te annuleren.
1.4 Verhuur de Kempen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij (te) late leveringen of geen levering indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: transportmoeilijkheden, maatregelen van overheid, werkstakingen, calamiteiten. 
1.5 De huurder staat in voor de aanwezigheid van eventuele vereiste vergunningen en kan zich bij weigering van verlening hiervan niet op overmacht beroepen. 
1.6 Wanneer wij u assisteren met het in- en uitladen van uw voertuig zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade als gevolg hiervan. 
1.7 Huurder verplicht zich te helpen bij in- en uitladen van het gehuurde. 
1.8 Onze auto's dienen bij het festiviteitenterrein en/of gebouw te kunnen komen 
1.9 Verhuur de Kempen behoudt het recht, vervangende items te leveren indien er sprake is van mankementen aan het aangevraagde materiaal. 

Exploitatie
1.10 Gedurende de exploitatie van de springkussens, opblaasbaar spel of stormbaan dient er ten allen tijde een volwassene toezicht te houden op het gebruik van de producten.  
1.11 De huurder dient een aansprakelijkheid verzekering in bezit te hebben. 
1.12 Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder aan een ander te verhuren of anderszins in gebruik te geven. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde springkussens is niet toegestaan. 

Verboden
1.13a Het is ten strengste verboden om confetti of partypoppers in of bij het springkussen te gebruiken.
1.13 Het is ten strengste verboden om de springkussens met eten en drinken te betreden. 
1.14 Het is ten strengste verboden om de springkussens met schoenen aan te betreden. 
1.15 Het is ten strengste verboden om de springkussens met voorwerpen te betreden welke schade kunnen en zullen veroorzaken aan de springkussens. 
1.16 Het is ten strengste verboden om de springkussens met meer dan het toegestane aantal bezoekers te betreden. 
1.17 Betreden van de springkussen attractie geschied geheel op eigen risico voor de bezoekers. Verhuur de Kempen kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor het gedrag van de bezoekers op de springkussen attractie en de daaruit eventuele opgelopen gevolgen voor de bezoeker.


 Aansprakelijkheid
1.18 De huurder kan Verhuur de Kempen op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van onze springkussens. Zo is het gebruik van de springkussens ten allen tijde voor eigen risico van de huurder.
1.19 De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing e.d. zijn voor rekening van de huurder.
1.20 Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van een onvakkundige behandeling, reparaties van derden, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten verrekend met de waarborgsom. Indien de kosten voor reparatie het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag.
1.21 Voor schade die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge het gebruik van de gehuurde springkussens veroorzaakt is de verhuurder niet aansprakelijk.
1.22 Verwarmingsbronnen, zoals luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat er geen schade aan de gehuurde springkussens kan ontstaan.

Betaling
1.23 De huurder is verplicht het overeengekomen bedrag voor aanvang uit te betalen aan Verhuur de Kempen. Indien de huurder de betaling niet voor aanvang voldoet heeft Verhuur de Kempen het recht om zijn werkzaamheden onmiddellijk te staken, zonder dat de huurder enig recht op schadeloosstelling kan doen gelden.

Overige
1.24 De gehuurde producten blijven ten allen tijde eigendom van Verhuur de Kempen.
1.25 Na afloop van het evenement dient het springkussen, spel of stormbaan door de huurder meteen schoongemaakt te worden, en netjes op gerold te worden. Indien het springkussen, opblaasbaar spel of stormbaan voor langere periode gehuurd word, dient het kussen na gebruik dubbel geklapt te worden zodat de onderkant boven ligt zodat er geen water in het springkussen komt mocht het 's nachts regenen.